Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Turun yliopisto
Digipalvelut
p. 029 450 6000
20014 Turun yliopisto
Y-tunnus 0245896-3

Rekisteristä vastaava henkilö

Digipalvelut/Kyläverkon ylläpito
netmaster@yok.fi

Rekisterin nimi

Kyläverkon käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyläverkon käytöstä syntyviä lokimerkintöjä, jotka ovat yksilöitävissä tietyssä asunnossa sijaitsevaan kytkentäpisteeseen asti, käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö luovuttaa yliopistolle päivittäin ajantasaisen asukasluettelon häiriö- ja vikatilanteiden selvittämisessä tarvittavien yhteystietojen saamista varten. Asukastietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen ja luettelon vanhat versiot hävitetään.

Rekisterin tietosisältö

Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä saatava asukasluettelo sisältää seuraavia tietoja:

 • sopimusnumero, sopimuksen alku ja sopimuksen loppu
 • henkilötunnus
 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, kyläverkkoliittymän asennusosoite)
 • oppilaitos
 • vuokrasuhteen aloitus sekä vuokrasuhteen lopetuspäivämäärä

Kyläverkon käytöstä kerättävät teknisten käyttötietojen lokimerkinnät sisältävät:

 • IP-osoite
 • MAC-osoite
 • laitteistotiedot
 • internetyhteyden aikainen dynaaminen IP-lähdeosoite
 • internetyhteyden alkamisen ja päättymisen päivämäärä sekä kellonaika
 • manuaalinen listaus paikkatiedoista (osoite, asuntokohde, asunnon numero, verkkoliittimen numero)
 • verkkokytkimistä saatavat liikennemäärät automaattisesti

Säännönmukaiset tietolähteet

Ajantasainen asukasluettelo saadaan Turun Ylioppilaskyläsäätiön asukasrekisteristä päivittäin. Yliopisto ei varmista asukasluettelon oikeellisuutta.
Tekniset käyttötiedot kerätään kyläverkossa automaattisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yliopiston ulkopuolelle.

Yliopisto voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitus- tai luovutusvelvollisuuden johdosta.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin ja henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Järjestelmissä olevat tiedot ovat ainoastaan valtuutettujen Digipalveluiden työntekijöiden saatavissa ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän kannalta tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä yliopiston tietoturvapolitiikka-sivulla.

Pääsyoikeus, tarkastusoikeus, korjausoikeus sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa käsittelyä.

Pyynnöt tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Järjestelmään ei tallenneta salassa pidettäviä eikä arkaluontoisia tietoja.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi