Sopimus

Sopimus kiinteästä yhteydestä – Kyläverkko

Tämä sopimus sisältää Turun yliopiston tarjoaman kiinteän kyläverkkoyhteyden (palvelu) ehdot. Hyväksyessään sopimuksen käyttäjä sitoutuu noudattamaan yliopiston Digipalveluiden antamia ohjeita, hyviä tapoja sekä Suomen lakia.

1. Palvelun käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

1.1 Ylläpito

Palvelun käyttäjä vastaa verkkoon liitettyjen laitteiden asianmukaisesta ylläpidosta ja riittävästä tietoturvasta. Käyttäjätunnusten, levytilan tai laskenta-ajan myyminen muille on kielletty ilman erillistä sopimusta Digipalveluiden kanssa. Palvelun käyttäjä on vastuussa kaikesta mitä hänen liittymästään tehdään.

1.2 Käyttö

Tietoliikenneyhteys on tarkoitettu ensisijaisesti opetusta, opiskelua ja tutkimusta tukevaan käyttöön. Laittoman tai hyvän tavan vastaisen materiaalin julkaiseminen tai jakelu maksusta tai maksutta sekä kyläverkon resurssien tarpeeton kuormittaminen on kielletty. Erityisesti kiellettynä verkon kuormittamisena pidetään ketjukirjeitten tai tarkemmin määrittelemättömälle vastaanottajajoukolle suunnattujen joukkopostitusten lähettämistä. Palvelun käyttäminen kaupallisen materiaalin jakeluun, julkaisuun tai muunlaiseen levittämiseen on kielletty ilman erillistä sopimusta Digipalveluiden kanssa. Yhteyttä ei saa käyttää tietoturva-aukkojen etsimiseen tai muihin järjestelmiin tunkeutumiseen. Käyttäjän havaitsemista tietoturva-aukoista on välittömästi ilmoitettava kyläverkon ylläpidolle. Oikeudeton tiedon hankkiminen tai sen yrittäminen tekstin-, kuvan-, datasiirron tai muun vastaavan televiestin sisällöstä on kielletty ja voi johtaa rangaistusvastuuseen viestintärikoksena.

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Digipalveluiden erikseen antamia ohjeita ja määräyksiä Digipalveluiden tarjoamien verkkopalveluitten käytöstä ja näiden ehtojen soveltamisesta. Tietoja tällaisista ohjeista on saatavissa esimerkiksi kyläverkon kotisivuilla https://www.yok.fi/

1.3 Korvaus palveluitten käytöstä

Käyttäjä sitoutuu maksamaan palveluitten käytöstä kulloinkin voimassa olevan Digipalveluiden palveluhinnaston mukaisen korvauksen.

Palvelun käyttäjä on velvollinen korvaamaan yliopistolle vahingon, joka aiheutuu tämän sopimuksen ehtojen vastaisesta toiminnasta tai jonka käyttäjä muutoin tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa.

2. Palvelun tarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Yliopisto vastaa kyläverkkoliittymän toimivuudesta. Kyläverkkoliittymällä tarkoitetaan käyttäjän tietoliikenneyhteyttä kyläverkkoon. Yliopisto ei vastaa taloudellisista menetyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat teknisistä vioista, verkon kuormittumisesta tai ylläpidollisista toimista seuraavista käyttökatkoksista. Pidempiaikaisista huoltoon liittyvistä katkoksista ilmoitetaan etukäteen. Vikatilanteiden korjaukset hoidetaan virka-aikana. Palveluun ei kuulu käyttäjän ohjelmistoista tai laitteistosta johtuvien ongelmien ratkaiseminen.

Yliopistolla on oikeus väliaikaisena toimenpiteenä ilman eri ilmoitusta rajoittaa sellaista palveluiden käyttöä, joka merkittävästi kuormittaa verkkoa tai yliopiston atk-järjestelmiä tai joka lain, hyvän tavan, tämän sopimuksen ehtojen tai palvelujen käytöstä annettujen ohjeitten tai määräysten vastaisena voi vahingoittaa yliopiston toimintaa palvelujen tarjoajana.

Yliopistolla on mahdollisten tietoliikenneyhteyden käyttöön ja toimintaan liittyvien ongelmatilanteiden selvittämiseksi oikeus valvoa palvelun käyttäjän yhteyden kautta kulkevaa tietoliikennettä Turun yliopiston verkossa voimassaolevien ylläpitosääntöjen mukaisesti.

3. Sopimuksen ehtojen ja palvelujen hintojen muuttaminen

Yliopistolla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ja palvelujen käytöstä perittäviä korvauksia ilmoittamalla siitä käyttäjälle. Muutokset astuvat voimaan seuraavan laskutuskauden alusta lukien, poikkeuksena sellaiset välittömästi voimaan tulevat ehtojen muutokset, jotka aiheutuvat laista, viranomaisten määräyksistä tai muutoin yliopistoa palvelun tarjoajana velvoittavista säännöistä. Voimassa olevat säännöt ovat nähtävissä kyläverkon kotisivuilla https://www.yok.fi/

4. Sopimuksen irtisanominen ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin liittymän haltija asuu palvelun piiriin kuuluvassa asunnossa. Yliopistolla on oikeus purkaa sopimus lakkaamaan ilman irtisanomisaikaa välittömästi, mikäli palvelun käyttäjä ei täytä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai muutoin käyttää Digipalveluiden palveluja tämän sopimuksen ehtojen tai Digipalveluiden ohjeitten tai määräyksien vastaisesti.

Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus saattamalla irtisanominen toisen osapuolen tietoon viimeistään kaksi viikkoa ennen haluamaansa sopimuksen päättymispäivää. Irtisanominen astuu voimaan kuukauden kuluessa irtisanomisen käsittelystä.

5. Yhteydenpito palvelun tarjoajan ja käyttäjän välillä

Yliopiston Digipalvelut hoitaa mahdollisen laskutuksen ja ilmoitukset sopimuksen ehtojen ja palveluhinnaston muutoksista sekä sopimuksen irtisanomisesta sähköpostitse. Tätä tarkoitusta varten palvelun käyttäjällä tulee olla voimassaoleva ja toimiva sähköpostiosoite ilmoitettuna TYS:in asukasrekisteriin. Mikäli sähköpostiosoite ei toimi, on Digipalveluilla oikeus keskeyttää palveluitten tarjoaminen, kunnes uusi, toimiva sähköpostiosoite on ilmoitettu TYS:ille.

6. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai muuten luovuttaa sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman yliopiston kirjallista lupaa.